Ред за упражняване на правата на физическите лица като субекти на лични данни

 1. Наименование на административната услуга
  Упражняване на правата на субектите на данни, съгласно ОРЗД и ЗЗЛД
 1. Правно основание за предоставяната административна услуга
  чл. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 от Регламент (ЕС) 2016/ 679
  чл.  37б и 37в от Закона за защита на личните данни
 1. Начини за заявяване на услугата
 • лично – чрез подадено заявление по образец на хартиен носител в канцеларията на ПГ „Академик Петко Стайнов”, гр. Казанлък  на адрес: гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“;
 • с писмо – на адрес: гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, ПГ „Академик Петко Стайнов”, гр. Казанлък;
 • по електронен път на имейл gdprss@abv.bg. В този случай заявлението , съгласно приложения образец, трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен/ни подпис/и (не сканирано!).
 1. Срок за предоставяне на услугата
  Услугата се предоставя в срок до един месец, считано от датата на постъпването на заявлението за упражняване на съответното право
  Забележка!
  При необходимост срока за отговор може да бъде удължен с още два месеца, поради сложност на искането или голям брой искания, за което ще бъдете уведомени чрез писмо в рамките на едномесечния срок.
 1. Изисквания за предоставяне на услугата
  За да се предостави услугата, ПГ „Академик Петко Стайнов”, гр. Казанлък  следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

     При наличие и на най-малко съмнение за самоличността на заявителя ПГ „Академик Петко Стайнов”, гр. Казанлък   ще изиска допълнителна информация за идентификация, до предоставянето,  на която срокът по т. 4 спира да тече. Срокът по т. 4 спира да тече и когато се наложи да се изиска всякаква допълнителна информация, за да се предостави услугата.

    Когато заявлението не се подава лично от субекта на данни , към него се  прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо искането.

 1. Такса
  Такса за услугата не се заплаща.
 1. Начини за предоставяне на услугата
  Услугата се предоставя, съгласно заявените от субекта предпочитана форма на действие и комуникация, но в случай, че такава не е отбелязана, достъпът се предоставя посредством, използваните средства за комуникация от субекта на данни, както следва:

- при подадено лично заявление за достъп или с писмо – информацията се предоставя с писмо с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция или лично;

 • при подадено заявление по електронен път – информацията се предоставя по електронен път в широко използван електронен формат, ако това е възможно, при приложени подходящи мерки за защита.
 1. Електронен адрес за връзка за предложения във връзка с услугата

                 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата на субектите на данни

                 Комисия за защита на личните данни

 1. Способи за защита в случай, че сметнете, че правата Ви като субекти на данни са нарушени
 • Право на жалба по административен ред пред Комисията за защита на личните данни
 • Право на жалба по съдебен ред – пред съответния Административен съд
 1. Формуляри за упражняване на правата Ви като субекти на данни, разработени за Ваше улеснение от ПГ „Академик Петко Стайнов, гр. Казанлък :
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok