За завършващите 12 клас

Най-често задавани въпроси от ученици и родители, свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити

Ще се явявам ли тази година на матури?

Да, ако си ученик 12 клас и завършиш успешно учебната година (т.е. имаш минимум „среден (3)“ по всеки от изучаваните учебни предмети).

Задължително ли е да се явя на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

Защо ми е диплома за средно образование?

Без диплома за средно образование не можеш да кандидатстваш във висше училище.

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап, с което можеш да започнеш работа или да продължиш да се обучаваш за придобиване на квалификация по професия.

А може ли да се явя на матури по-късно и да получа диплома за завършено средно образование?

Да, можеш да се явиш на всяка следваща сесия.

Колко са задължителните матури?

Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а втората избираш сам от следните учебни предмети:

  • чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език);

  • математика;

  • физика и астрономия;

  • биология и здравно образование;

  • химия и опазване на околната среда;

  • история и цивилизация;

  • география и икономика;

  • предметен цикъл “Философия”

Може ли да се явя допълнително и на други изпити, ако поискам?

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

Какво става, ако получа слаб (2) на някой от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

Колко пъти може да се явявам на матура?

Можеш да се явяваш неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

Какво става, ако получа слаба оценка или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителни матури?

Независимо, че си получил оценка слаб (2) или не си се явил на допълнителна матура, получаваш диплома за средно образование. Слабата оценка няма да се впише в дипломата ти.

Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не. Оценките са окончателни.

В каква форма ще се проведат изпитите?

Всяка матура ще се проведе под формата на тест. Част от въпросите са с няколко възможности за отговор, само един от които е верен, при други въпроси ще трябва да дадеш кратък свободен отговор. По български език и литература, история, география, философия, чужд език и математика ще трябва да създадеш и кратък текст или да решиш задача.

Колко време продължават матурите?

Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

Върху какъв материал ще трябва да се подготвя?

Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да получиш в секция: „Матури“ —> „Учебно изпитна програма по“.

Кога се провеждат матурите?

Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

За да се явиш на матури,  трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. След подаване на заявлението не можеш да променяш желанията си. Образец на заявлението ще бъде публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

Къде се вписват оценките от матурите?

Оценките от матурите (с точност до 0,01) се вписват в дипломата за завършено средно образование.

За какво служат оценките от матурите?

Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.

 

 


. 

24. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, изучавани в гимназиалния етап, и се удостоверява с диплома за завършено средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити измерват постигнатите резултати, включващи знания, умения, отношения или компетентности, от обучението по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети в задължителната подготовка в гимназиалния етап независимо от продължителността на етапа и от предвидените учебни часове за съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити по ал. 1 са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети "чужд език", "математика", "физика и астрономия", "биология и здравно образование", "химия и опазване на околната среда", "история и цивилизация" и "география и икономика" и предметният цикъл "философия", изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) В дипломата за средно образование на учениците, обучаващи се при условията на международен договор, предвиждащ при завършване на средно образование полагане на изпит по официалния или един от официалните езици на държавата - страна по договора, в графата за втори задължителен държавен зрелостен изпит по тяхно желание се вписва оценката от изпита по език, положен при условията и по реда, предвидени в международния договор. Разпоредбата се прилага, в случай че езикът на държавата - страна по договора, е сред чуждите езици, по които съгласно българското законодателство може да бъде положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет "чужд език". Разпоредбата не се прилага за изпити, които не се оценяват по начин, който позволява резултатът да бъде приравнен на действащата в системата на народната просвета в Република България система за оценяване.

(6) (Новa - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) В дипломата за средно образование на учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, в графата за положени държавни зрелостни изпити по ал. 4 по тяхно желание се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити по ал. 3 се провеждат по учебно-изпитни програми, разработени върху учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка, съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити по ал. 4 се провеждат по учебно-изпитни програми, разработени върху учебно съдържание за задължителната общообразователна подготовка.

(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учебно-изпитните програми по ал. 7 и 8 се приемат с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(10) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За провеждането на държавните зрелостни изпити министърът на образованието, младежта и науката утвърждава със заповед примерни изпитни материали, които се публикуват на официалната страница на Министерството на образованието, младежта и науката в Интернет.

(11) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват от национална комисия, която включва учители и преподаватели от висшите училища.

(12) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити се полагат при спазване на действащите юридически актове, уреждащи държавните зрелостни изпити, към момента на явяването без ограничения за възраст и брой изпитни сесии. Оценките от държавните зрелостни изпити се формират с точност до 0,01.

(13) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Условията и редът за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(14) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 12, доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Ученик, завършил успешно ХII клас, който не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити по ал. 3, по свое желае получава удостоверението по чл. 7, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(15) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) В училищата не може повторно да се придобива образование от една и съща степен.

(16) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Редът за изчисляване на общия успех по ал. 1 се определя с наредба по чл. 16, т. 10.

====

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
   5. (1) Учениците, успешно завършили ХII клас през учебната 2003 - 2004 г. и през учебната 2004 - 2005 г., придобиват средно образование и получават диплома при условията и по реда на този закон, без да полагат държавните зрелостни изпити по чл. 24 .
 
 (2) По свое желание учениците по ал. 1 имат право да положат държавни зрелостни изпити при условията и по реда на чл. 24 , като държавният зрелостен изпит по български език и литература се провежда в два равностойни изпитни варианта. Учениците полагат държавния зрелостен изпит по български език и литература по избрания от тях изпитен вариант.
 

 

Чл.55 (2) На учениците, положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.

 Чл. 101. Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната година и описание на организацията на обучението в съответното училище.
 Чл. 111. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).
 (2)  Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец юни или юли и от 1 до 13 септември по ред, определен със заповед на директора на училището.
 (4) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.
 (6) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 2.
 
 Чл. 113. (1) Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от три изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование.
 (2) Изпитите по ал. 1 се полагат при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището, върху учебното съдържание за съответния клас и гимназиалния етап.
 (3) Получената оценка на изпит по ал. 1 е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 111, ал. 2.
 Чл. 119. (1) В дипломата за завършено средно образование се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план. В дипломата се вписват и оценките от държавните зрелостни изпити.
 
 Чл.121. (2) Дипломата за завършено средно образование съдържа следните задължителни реквизити:
 1. данни, идентифициращи притежателя на дипломата;
 2. данни за обучението на притежателя на дипломата - вид, наименование и местонахождение на училището; форма на обучение; срок на обучение; броя на учебните часове - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети и от държавните зрелостни изпити, съгласно чл. 119; номер и дата на протокола на държавната зрелостна комисия; подпис на директора; серия и номер на дипломата; регистрационен номер и дата;
 3. наименование на държавата по Конституция; държавен герб и печат с държавен герб.
 

 Чл.24.(3) Окончателните оценки при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебните предмети, изучавани в гимназиалния етап от задължителната подготовка, от задължителноизбираемата подготовка и от свободноизбираемата подготовка.

  (4) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от гимназиалния етап, са годишните оценки за съответния клас.
 Чл. 27. (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:
 1. поправителни изпити;
 2. изпити за промяна на годишна оценка - само за VIII клас и за класовете от гимназиалния етап;
 3. изпити за промяна на окончателна оценка - само за гимназиалния етап.
 (2) Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.
 (3) За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпита по ал. 1, т. 2.
 Чл. 28. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някй от учебните предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка е слаб 2.
 Чл. 29. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VIII клас или за ХII клас, а изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас.
 (2) Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.
 (3) Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.
 (4) Изпитите по ал. 1 се полагат по ред, определен със заповед на директора на училището.
 (5) Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка по ал. 1 е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 3 - 6.
 
 

 

 


Оценки, формиращи дипломата

 

Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки :
–Средноаритметичната оценка от зрелостните изпити (държавни зрелостни изпити);
–Средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка и
–Средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка
Попълват се необходимите рубрики, като се има предвид, че оценките са четири вида :
Зрелостни изпити (Български език и литература и избран предмет от задължителната подготовка)
 
§Задължителна подготовка
§Задължителноизбираема подготовка
ЮПрофилирана подготовка (първи чужд език, втори чужд език и Български език и литература)
ЮЗадължителноизбираема подготовка (ЗИП- от 9,10, 11 и 12 клас – ако се повтарят – средна оценка)
§Свободноизбираема подготовка
§Държавни зрелостни изпити
     Забележка: Не се попълва хорариум часове, който се смята по специална таблица и се въвежда за всеки един ученик индивидуално, в зависимост от задължителноизбираемата му подготовка и специална наредба.
 

1.Зрелостни изпити

-Български език и литература -  попълва се от  9, 10, 11 и 12 клас
-Избран предмет  - попълва се както е в задължителната подготовка, като в оценката влизат и всички   оценки от задължителната и задължителноизбираемата подготовка
 
2.Задължителна подготовка
-Български език и литература - попълва се от 9, 10, 11 и 12 клас
-Първи чужд език - попълва се от    9, 10, 11 и 12 клас
-Втори чужд език   - попълва се от         9, 10, 11 и 12 клас
-Математика  -           попълва се от    9, 10, 11 и 12 клас
-Информатика  -      попълва се от  9, 10 клас
-Информационни технологии  - попълва се от  9, 10 клас
-История и цивилизация  -         попълва се от  10, 11 и 12 клас
-География и икономика  -         попълва се от  10, 11 и 12 клас
-Психология и логика  -              попълва се от  9 клас
-Етика и право  -                         попълва се от  10 клас
-Философия  -                             попълва се от  11 клас
-Свят и личност  -                       попълва се от  12 клас
-Биология и здравно образование  - попълва се от  10 и 11 клас
-Физика и астрономия  -            попълва се от 10, 11 и 12 клас
-Химия и опазване на околната среда  - попълва се от 10 и 11 клас
-Музика  - попълва се от  9 клас
-Изобразително изкуство  -     попълва се от  9 клас
-Физическа култура и спорт  - попълва се от 9, 10, 11 и 12 клас
 
3.Задължителноизбираема подготовка :
     Профилирана :
-Първи чужд език  -                      попълва се от  9, 10, 11 и 12 клас 
-Втори чужд език  -                       попълва се от 9, 10, 11 и 12 клас 
-Български език и литература  - попълва се от  10, 11 и 12 клас 
      Задължителноизбираема подготовка
-ЗИП-овете се описват по години, а когато се повтарят в две или
                   повече години се смята среден успех от тези години.
 
4.Свободноизбираема подготовка :
-СИП-овете се описват по години, а когато се повтарят в две или
                   повече години се смята среден успех от тези години.
 
5.Държавни зрелостни изпити :
     Попълва се, ако ученикът/та се е явявал на държавни зрелостни изпити.
 

 

 

 

 

Бланка на диплома за завършено средно образование

   

 

 

 

Бланка на удостоверение за завършен гимназиален етап